Rozmiar czcionki:


W dniu 18 czerwca 2016 r. (sobota) przy ul. Kopińskiej 6/10 odbędzie się zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
.

 

Treść zawiadomienia:

Warszawa, dnia 24 maja 2016 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 111/19/2016 Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” zwołuje w dniu 18 czerwca 2016 r. (sobota) zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się  w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10.

Pierwszy termin: 18 czerwca 2016 r. godzina 10.00; drugi termin –  godzina 10.30.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybory do Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.
 7. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2015 – bilans Stowarzyszenia.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2015.
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za rok 2015.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności za rok 2015.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015.
 13. Przedstawienie propozycji zmian statutowych przez Komisję Statutową, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 14. Rozpatrzenie wniosków wniesionych w czasie obrad Walnego Zgromadzenia.
 15. Podjęcie uchwał.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Sprawozdania, o których mowa w pkt.  6 i 7 zostaną wyłożone do wglądu członków Stowarzyszenia w sekretariacie Stowarzyszenia od dnia 13.06.2016 r. Przypominamy także, że Walne Zgromadzenie Członków działać będzie na podstawie Ogólnego Regulaminu Obrad przyjętego przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2013, którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.tecza.org

 

 

Szanowni Państwo – członkowie Stowarzyszenia Tęcza,

Na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Tęcza z dnia 27 lutego 2016 do porządku obrad zebrania zwyczajnego dodany został punkt dotyczący statutu Stowarzyszenia. Przedstawiony projekt zmian w statucie przygotowała Komisja Statutowa powołana przez Zarząd w 2013 roku. Projekt zmian statutowych, po wprowadzeniu niezbędnych korekt przez prawnika, jest  do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kopińskiej 6/10 (sekretariat) oraz w Ośrodku przy ul. Leonarda 12 (gabinet głównego terapeuty). Treść aktualnie obowiązującego statutu oraz projekt zmian statutowych są  również dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia www.tecza.org (zakładka „O nas” --> Statut i inne dokumenty).

W związku z koniecznością zaplanowania i zorganizowania opieki nad dziećmi, prosimy o zgłoszenie najpóźniej do dnia 15 czerwca w sekretariacie Stowarzyszenia lub drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),  czy będą Państwo chcieli korzystać z opieki nad dzieckiem w tym dniu.

Zarząd przypomina o obowiązku opłacenia składek członkowskich w wysokości 50 zł. rocznie. Wpłaty dokonać można przed zebraniem lub na konto Stowarzyszenia Tęcza nr: 25 1060 0076 0000 3200 0135 5830.

 

                                                                                                                                            Anna Witarzewska

                                                                                                                                                             prezes