Zespół Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej

Najważniejszym zadaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie Zespołu Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężoną Niepełnosprawnością w Warszawie, które – przy wsparciu władz miasta i dzielnic Ochota i Wola – powstały w 1992 roku. Stworzyliśmy, wyjątkowy w skali kraju, system wszechstronnej pomocy i opieki nad osobami z niepełnosprawnością wzrokową, który obejmuje zarówno niemowlęta, dzieci, młodzież i osoby dorosłe, od momentu wykrycia niepełnosprawności do wieku dojrzałego. Są to jedyne w województwie mazowieckim placówki, które oferują dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym niewidomym lub słabowidzącym z niepełnosprawnością sprzężoną, kompleksową, wielospecjalistyczną pomoc, często przez całe ich życie. Nasze programy zakładają aktywny współudział rodziców w procesie rehabilitacji dziecka, a także pomoc i wsparcie dla jego całej rodziny.

Stowarzyszenie prowadzi w Warszawie dwie placówki o charakterze dziennym, w których codzienną, kilkugodzinną opieka obejmujemy ponad 90. dzieci i osób dorosłych z dysfunkcjami wzroku oraz dodatkowymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju. W obu ośrodkach panuje ciepła, domowa atmosfera, sprzyjająca nauce i rehabilitacji oraz maksymalnemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego każdego z podopiecznych.

Podopiecznymi ośrodków dziennych (Kopińska, Leonarda) są osoby wielorako niepełnosprawne – niewidome lub słabowidzące – z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, z różnymi deficytami i ograniczeniami rozwoju, przewlekłymi schorzeniami i chorobami, najczęściej o podłożu neurologicznym.

 

Wypracowany przez nas model pomocy i wsparcia obejmuje bardzo szerokie spektrum oddziaływań, począwszy od pełnej diagnozy, poprzez opiekę i rehabilitację medyczną (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tęcza), edukację (Niepubliczne Przedszkole Specjalne, Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy), rehabilitację społeczną z zastosowaniem różnych form terapii. Ośrodki na dobre wpisały się w przestrzeń społeczną Warszawy, przez wiele lat pełniąc bardzo ważną funkcję wspierającą osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Placówki otwarte są również na szersze środowisko społeczne i społeczność lokalną.

Bazę i zaplecze ośrodków stanowią duże wolnostojące budynki, w pełni przystosowane do potrzeb osób niewidomych i wielorako niepełnosprawnych, dobrze wyposażone sale i specjalistyczne gabinety; to także zadbane tereny rekreacyjne. Nasz kapitał to również specjaliści wielu dziedzin: lekarze (okulista dziecięcy, lekarze rehabilitacji, neurolodzy, pediatra, internista, psychiatra), nauczyciele – specjaliści, pedagodzy (oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy), terapeuci,, fizjoterapeuci, masażyści, psycholodzy, logopedzi, arteterapeuci, muzykoterapeuci, pielęgniarki i sanitariusze.

Nie można przecenić także innych, społecznych konsekwencji naszej wieloletniej działalności, a zwłaszcza pozytywnego wpływu prowadzenia placówek na środowisko rodzinne dzieci, czy dorosłych osób niepełnosprawnych. Wdrożenie i utrzymywanie stałego systemu pomocy pozwala rodzinom na normalne funkcjonowanie w sferze prywatnej i zawodowej, znacznie zmienia jakość życia rodzin obciążonych opieką nad osobą niepełnosprawną, normuje ich sytuację życiową i społeczną. Celem, do którego dążymy przez wiele lat, jest szczęśliwa, harmonijnie funkcjonująca rodzina, rodzina nie pozostająca na marginesie społecznym, aktywnie włączająca się w proces rehabilitacji dziecka i będąca partnerem dla specjalistów. Stale wspieramy też idee samopomocy, wzajemnego wsparcia i integracji rodzin (turnusy rehabilitacyjne, spotkania okolicznościowe i in.).

Statut Zespołu Ośrodków

Regulamin Ośrodków Kopińska i Leonarda

Regulamin Transportu Stowarzyszenia 2019