Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju 'Tęcza'

ul. Nowolipie 13/15
00-150 Warszawa
Tel. 22 636 80 41

Dyrektor Poradni Anna Witarzewska

email: a.witarzewska@tecza.org

NASI SPECJALIŚCI

Współpraca prof APS Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Tyflopedagog, Rehabilitant wzroku słabowidzących
e-mail: ekspert@tecza.org

Małgorzata Witkowska
Psycholog dziecięcy
Tyflopsycholog
e-mail: m.witkowska@tecza.org

Hanna Bajson
Logopeda
e-mail: h.bajson@tecza.org

Irena Kuczborska
Psycholog dziecięcy
Wczesne wspomaganie rozwoju
e-mail: i.kuczborska@tecza.org

Jolanta Białoskórska 
Terapeuta widzenia słabowidzących
Wczesne wspomaganie rozwoju
e-mail: j.bialoskorska@tecza.org

Paulina Gzyl
Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej
e-mail: p.gzyl@tecza.org

Joanna Gnatowska
Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej, NDT Bobath
e-mail: j.gnatowska@tecza.org

Justyna Dudzińska-Bazyluk
Psycholog dziecięcy
e-mail: j.dudzińska@tecza.org

Agnieszka Siekan
Terapeuta Widzenia Słabowidzących
e-mail: a.siekan@tecza.org

Paulina Kalisz
Instruktor Orientacji Przestrzennej
e-mail: p.kalisz@tecza.org

Justyna Bohdanowicz
Terapeuta Widzenia Słabowidzących
e-mail: j.bohdanowicz@tecza.org

 

 

 

 

Porady dla rodziców

image

Pomoc rozpoczyna się jak najszybciej jak to tylko możliwe. Rodzice otrzymują tu fachową informację i profesjonalne wsparcie psychologiczne, tak bardzo potrzebne w pierwszym okresie po urodzeniu się dziecka.

Pierwszym ogniwem i uzupełnieniem kompleksowego sys­temu pomocy stworzonego przez „Tęczę” jest działalność skierowana do najmłodszych dzieci i ich rodzin, realizowana w Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Te­rapii i Rehabilitacji dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Warszawie przy ul. Nowolipie 13/15.

Podstawą przyjęcia dziecka pod opiekę Poradni jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (wwr) wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.  Do Poradni trafiają małe dzieci w wieku od 0 do 7 lat z roz­maitymi problemami wzrokowymi, również z inną, złożoną niepełnosprawnością, której towarzyszą trudności z wi­dzeniem. Pomoc rozpoczyna się jak najszybciej jak to tylko możliwe. Rodzice otrzymują tu fachową informację i pro­fesjonalne wsparcie psychologiczne, tak bardzo potrzebne w pierwszym okresie po urodzeniu się dziecka.
Wcześnie rozpoczęty kompleks oddziaływań, skierowany za­równo do dziecka, jak i jego rodziny, stwarza szansę na to, że małe niewidome bądź słabo widzące dziecko, rozwinie swoje możliwości i stanie się – na ile to będzie możliwe – niezależ­nie funkcjonującym, samodzielnym dorosłym.
Zespół specjalistów (terapeuci z wieloletnim doświadcze­niem zawodowym i szerokimi kompetencjami zawodowymi – psycholodzy, terapeuci widzenia, logopeda, fizjoterapeuta,  terapeuta SI, nauczyciel orientacji przestrzennej) wspoma­ga rozwój dziecka, dostarczając rodzicom niezbędnej wiedzy i umiejętności oraz wspierając ich w tym zadaniu w sposób ciągły i systematyczny.

Poradnia obejmuje pomocą dzieci z terenu Warszawy, wo­jewództwa mazowieckiego, a także z innych rejonów kra­ju, zwłaszcza z województw północno-wschodnich, gdzie brak jest placówek wczesnej interwencji specjalizujących się w udzielaniu pomocy niewidomym maluchom. Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka konstruowany jest przez zespół specjalistów i dostosowany indywidual­nie do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

Oprócz konsultacji i zajęć terapeutycznych w poradni, prowadzone są regularne wizyty specjalistów w domu, a więc w otoczeniu, w którym cała rodzina czuje się do­brze, bezpiecznie i swobodnie. Są one najskuteczniejszą formą pomocy rodzinie malucha, u którego wykryto lub podejrzewa się osłabione widzenie.

Zakres proponowanej pomocy:

– funkcjonalna ocena widzenia i terapia widzenia

– diagnoza psychologiczna i kompleksowe prowadzenie dziecka

– wsparcie psychologiczne dla rodzin

– orientacja przestrzenna

– terapia psycho-pedagogiczna

– diagnoza i zajęcia Integracji Sensorycznej

– terapia ruchowa, fizjoterapia

– terapia logopedyczna z elementami wspierania komunikacji alternatywnej

– zajęcia Muzyka, Ruch, Komunikacja – w małej grupie

– psychoedukacja, warsztaty szkoleniowe dla rodzin

– przygotowanie dziecka do dalszej nauki w przedszkolu, szkole

–  współpraca ze specjalistami z placówek o podobnym profilu.