Ośrodek Rewalidacyjny

Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami

Ośrodek Rewalidacyjny
Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami

ul. Kopińska 6/10
02-321 Warszawa

Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjnego
Małgorzata Bajszczak
tel.: 22 822 03 44, 22 632 45 61 w.31
e-mail: m.bajszczak@tecza.org

Kierownik Ośrodka

tel.: 22 822 03 44 w…, 22 658 43 30
kom: 512 077 035 email:

Pielęgniarka
tel. 512 800 088 

Umawianie wizyt u specjalistów NZOZ Pani Katarzyna Marczuk
tel. 512 077 032 e-mail: gabmed_kopinska@tecza.org

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.30

Filia Ośrodka dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami

ul. Leonarda 12
01-183 Warszawa

Kierownik Ośrodka
Ewelina Grzelak
Kom: 510 256 056
e-mail: leonarda@tecza.org lub e.grzelak@tecza.org

P.O Dyrektora ds. Oświatowych
Małgorzata Bajszczak
tel./fax: 22 632 15 81, 22 632 45 61
e-mail: m.bajszczak@tecza.org

Pielęgniarka Pani Grażyna Chonchera – umawianie wizyt u specjalistów NZOZ
Kom. 512 077 030 e-mail gabmed_leonarda@tecza.org

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.30 (dwa dni w tygodniu dyżur do 18.00).

W ośrodku działa:

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Tęcza- dla dzieci niewidomych i słabowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością
Ośrodek Sokrates dla najstarszych podopiecznych, której działalność jest dofinansowywana przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Po zakończeniu etapu edukacji na poziomie przedszkola dziecko może uczyć się dalej w prowadzonym przez Tęczę Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzę­żoną Niepełnosprawnością. Ośrodek zlokalizowany jest w tym samym miejscu co Przedszkole – przy ul. Kopińskiej 6/10. Filia Ośrodka – dla najstarszych uczniów – mieści się przy ul. Leonarda 12.

Do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawcze­go przyjmowane są dzieci ze sprzężoną niepełnosprawno­ścią w wieku 3-25 lat na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydanego przez Po­radnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Konieczna jest także kwalifikacja przez zespół lekarzy i terapeutów.

OFERTA PROGRAMOWA I OPIEKA

Praca Ośrodka zorganizowana jest w małych grupach rewa­lidacyjnych, gdzie dzieci i młodzież utrwalają i rozwijają swo­je umiejętności i zdobywają nowe kompetencje w zakresie poznawczym, emocjonalnym, samoobsługi i kontaktów społecznych. Dzięki korzystaniu z nowych doświadczeń, zdobywają możliwość poznawania świata zewnętrznego za pomocą wszystkich dostępnych zmysłów. Rozwijają się w zakresie komunikacji z otoczeniem i rówieśnikami.

Indywidualny Program Terapeutyczny dostosowany jest do specyficznych potrzeb i możliwości dziecka. Opiekę medycz­ną (diagnostykę, leczenie, rehabilitację) zapewnia Niepublicz­ny Zakład Opieki Zdrowotnej Tęcza.

 PROGRAM OŚRODKA OBEJMUJE:

 • diagnozę widzenia i opiekę okulistyczną
 • opiekę pediatryczną, ortopedyczną, neurologiczną, rehabilitacyjną
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w małych grupach
 • diagnozę psychologiczną, diagnozę rozwoju
 • terapię widzenia i orientację przestrzenną
 • terapię psycho-pedagogiczną
 • terapię metodą Integracji Sensorycznej
 • fizjoterapię
 • terapię logopedyczną, wprowadzanie metod komunikacji alternatywnej
 • muzykoterapię
 • terapię zajęciową
 • hipoterapię i dogoterapię

W Ośrodku organizowane są warsztaty szkoleniowe i psy­choterapia dla rodzin, okolicznościowe spotkania integra­cyjne i świąteczne, wycieczki.

Wszystkie dzieci, również te chorujące na padaczkę, czy dzieci z problemami żywienia (karmione dojelitowo) oto­czone są troskliwą, serdeczną opieką terapeutyczną, a tak­że medyczną. Pomieszczenia i sprzęt rehabilitacyjny dosto­sowany jest do ich potrzeb rozwojowych i zdrowotnych. W ośrodku zapewniona jest codzienna opieka pielęgniar­ska, przyjmują lekarze – okulista, lekarz rehabilitacji, neuro­log i pediatra.

 KADRA

Zespół terapeutów stanowią nauczyciele – pedagodzy spe­cjalni oraz specjaliści różnych dziedzin (psycholog, logopeda, tyflopedagog/terapeuta widzenia, fizjoterapeuci, muzykote­rapeuta, terapeuta SI, specjalista AAC) oraz lekarze i pielę­gniarki. Zespół stale podnosi swoje kompetencje zawodowe i współpracuje ściśle ze sobą tworząc spójny system oddziały­wań terapeutycznych skierowanych do dziecka.

 OTOCZENIE I WYPOSAŻENIE

Ogród stanowi integralną część placówki, odbywają się w nim zajęcia, plenerowe spotkania, imprezy okolicznościowe i re­kreacyjne. Jest plac zabaw wyposażony w urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz wydzielone miej­sce na hipoterapię.

Ośrodek jest w pełni dostosowany do potrzeb dzieci z nie­pełnosprawnością wzroku i sprzężoną niepełnosprawnością, wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce. Budynek nie ma barier architektonicznych, są gabinety do pracy indywidual­nej z dziećmi (psychologiczny, logopedyczny, terapii widzenia), sala do SI i sala rehabilitacyjna. Każda z dziecięcych sal wyposażona jest w sprzęt do Integracji Sensorycznej.

Jak zapisać dziecko do Ośrodka?