KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 (UODO) w sprawie ochrony osób fizycznych i przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Informujemy, że administratorem Pana/Pani dany osobowych jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” z siedzibą w Warszawie

  1. Kopińska 6/10 zwanym dalej ADO lub Stowarzyszenie,

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas procesu rekrutacji, rejestracji, deklaracji, umowy, lub poprzez dobrowolne podanie na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym

Jak sposób możesz skontaktować się z nami w kwestii Twoich danych osobowych?

Kontakt z administratorem danych możliwy jest korespondencyjnie na adres Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”  ul Kopińska 6/10 ,

02-321 Warszawa bądź drogą elektroniczną  email : tecza@idn.org.pl

W jakim celu i na jakiej postawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w celach statutowych Stowarzyszenia.  Niezależnie od RODO Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odrębnymi przepisami (np. dla celów medycznych, edukacyjno-oświatowych, podatkowych, rachunkowych oraz kadrowo- płacowych).

Podstawami prawnymi do przetwarzania danych w Stowarzyszeniu są :

Zgoda tj. art. 6 ust .1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 (UODO)

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie wiąże się z ograniczeniami w kontakcie miedzy Stowarzyszeniem a zainteresowanym

Jakie są Twoje prawa względem nas w kwestii przetwarzania danych?

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu, sprostowania, żądania zmiany i wnioskowania o usunięcie danych, w tym bycia zapomnianym lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w określonym prawem przypadkach.

Pamiętaj, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25 maja 2018 r. masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do bycia zapomnianym.

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonywania stosownych rozliczeń pomiędzy Stowarzyszeniem a osobą zainteresowaną następnie zostaną zarchiwizowane na czas przewidziany odrębnymi przepisami.

Kiedy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych?

Począwszy od 25 maja 2018 roku masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby inne niż wymienione, w tym są profilowane dla tego celu.

Osoba której dane są przetwarzane ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

W jaki sposób możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych?

Kontakt z administratorem danych możliwy jest korespondencyjnie na adres Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”  ul Kopińska 6/10 ,

02-321 Warszawa bądź drogą elektroniczną  email : tecza@idn.org.pl

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z przepisami prawa Twoje dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym w tym organom ścigania.

Czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Zgromadzone dane nie będą służyć do profilowania oraz nie będą podejmowane na ich podstawie w sposób zautomatyzowany decyzje. Dane nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy (do tzw. Państw trzecich ) ani do Organizacji międzynarodowych.