Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza

Jesteśmy organizacją powołaną w maju 1990 roku przez rodziców dzieci z dysfunkcjami wzroku. Od 2005 roku mamy status organizacji pożytku publicznego. Dla zainteresowanych historią Stowarzyszenia – historia Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” istnieje od maja 1990 roku i powstało z inicjatywy rodziców, którzy sami chcieli zatroszczyć się o rehabilitację, terapię, edukację swoich dzieci.

W 1992 roku w Warszawie powstały dwa dzienne ośrodki:

– ośrodek dzieci niewidomych i słabowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością przy ul. Kopińskiej 6/10;

– ośrodek wsparcia dla młodzieży i dorosłych osób z dysfunkcjami wzroku i sprzężoną niepełnosprawnością przy ul. Leonarda 12.

Kilka lat później, przy ul. Nowolipie 13/15, rozpoczęła działalność Poradnia Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla Małych Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.

Szczególną troską objęliśmy osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością, które wcześniej znajdowały się poza systemem wsparcia. Dwie dzienne placówki, wraz z poradnią dla małych dzieci, tworzą łącznie – wyjątkowy w skali kraju – system kompleksowej, specjalistycznej i stałej pomocy dla 250 osób z niepełnosprawnością wzroku i dodatkowymi złożonymi problemami rozwojowymi: począwszy od najmłodszych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, przez dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, aż do dorosłości. Często nasze wsparcie obejmuje całe życie człowieka.

Wierzymy, i przez lata naszej działalności mamy na to dowody, że kompleksowa pomoc, specyficznie dostosowana do potrzeb niewidomych i słabowidzących w każdym wieku, znacząco wpływa na zmianę i poprawę jakości życia zarówno tych osób, jak i ich rodzin. Wczesna pomoc, kierowana do dzieci najmłodszych, u których pojawiły się problemy wzrokowe, zapobiega nieodwracalnej, trwałej niepełnosprawności i zwiększa szansę na samodzielne, niezależne życie. Dla osób dorosłych, niesamodzielnych ze sprzężoną niepełnosprawnością, którzy skończyli etap edukacji szkolnej, ośrodek Sokrates to jedyne miejsce społecznego wsparcia i godnego życia.

Słowo tęcza kojarzy się z różnobarwnością, różnorodnością. Stworzyliśmy tęczę różnych możliwości dla każdej osoby z naszego kręgu, w zależności od jej indywidualnych potrzeb i osobistych preferencji.

Cele Stowarzyszenia:

 1. Ochrona zdrowia, leczenie i rehabilitacja medyczna dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz dzieci zagrożonych utratą widzenia lub zaburzeniami widzenia.
 2. Nauka i edukacja, wczesne wspomaganie rozwoju oraz ustawiczne kształcenie dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności ze sprzężoną, głęboką niepełnosprawnością.
 3. Rehabilitacja, aktywizacja społeczna oraz wspieranie rozwoju psychomotorycznego dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w tym dzieci i osób ze sprzężoną niepełnosprawnością we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, od momentu wykrycia niepełnosprawności, do osiągnięcia przez nie maksymalnie możliwej samodzielności i niezależności życiowej.
 4. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjnych oraz poradni dla dzieci niewidomych i słabowidzących (w szczególności dla dzieci i osób ze sprzężoną niepełnosprawnością).
 5. Wspieranie rodzin dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, poprzez różne formy edukacji, psychoedukacji, działalność integracyjną, informacyjną, pomoc prawną, psychologiczną, socjalną.
 6. Współpraca i wymiana doświadczeń ze środowiskami osób niepełnosprawnych oraz organizacjami o podobnym charakterze w celu przeciwdziałania dyskryminacji niepełnosprawnych; wspieranie inicjatyw dążących do wzmocnienia szans i zmiany jakości funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych oraz poprawy ich publicznego wizerunku.
 7. Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, szkoleń, kursów oraz innych form podnoszenia kwalifikacji z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny (w tym diagnostyki i leczenia chorób oczu) oraz specjalistów szeroko rozumianej rehabilitacji, edukacji specjalnej i pomocy społecznej. Tym zakresem działalności zajmuje się, powołane przez Zarząd Stowarzyszenia, Centrum Kształcenia Kadr Tęcza.

Najważniejsze źródła finansowania naszej działalności:

 • Rehabilitacja medyczna – kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • Działalność edukacyjna – subwencja oświatowa na prowadzenie placówek edukacyjnych
 • Rehabilitacja społeczna – wsparcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Prowadzenie ośrodka wsparcia – Miasto Stołeczne Warszawa
 • Wsparcie środowiskowe osób ze sprzężoną niepełnosprawnością – środki unijne

Do Stowarzyszenia przyjmowani są rodzice dzieci niepełnosprawnych wzrokowo, zamieszkali na terenie województwa mazowieckiego.

Dzieci ze schorzeniami wzroku i niepełnosprawnością złożoną – na podstawie diagnozy okulistycznej i funkcjonalnej oceny widzenia przeprowadzanej przez okulistę oraz oceny neurologicznej i psychologicznej.

Prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych i poradni dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Złożoną Niepełnosprawnością, 02-321 Warszawa, ul.Kopińska 6/10 te1. 822-03-44, 658-43-30;
 • Ośrodek dla Młodzieży i Dorosłych Niewidomych i Słabowidzących ze Złożoną Niepełnosprawnością, Warszawa, ul.Leonarda l2 tel. 632-15-81, 632-45-61;
 • Poradnia Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla niemowląt i małych dzieci niepełnosprawnych wzrokowo, 00- 150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15, te1. (22) 636 80 41 (22) 636 80 41

W jaki sposób trafiają do nas dzieci?

a) rodzice mogą zgłosić dziecko sami, bez specjalnego skierowania: ul. Kopińska 6/10, pon. – piąt. w godzinach 8.00 -16.30;
b) są kierowane przez lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, Polski Związek Niewidomych i in. organizacje;
c) sami ich wyszukujemy poprzez bezpośrednie kontakty ze służbą zdrowia, rozpowszechnianie ulotek, apele w środkach masowego przekazu.

Jak długi, jest okres udzielanej pomocy?

Wiek niemowlęcy, żłobkowy, przedszkolny, szkolny; obejmujemy opieką również osoby dorosłe – niesamodzielne życiowo.

Iloma osobami rocznie zajmuje się Stowarzyszenie?

Wczesna interwencja: 130 dzieci

Ośrodek dla dzieci: 45 dzieci

Ośrodek dla młodzieży i dorosłych: 49 osób

Czy wiesz, że:

 • Stowarzyszenie “TĘCZA” jest inicjatorem stosowania w Polsce najnowszych sposobów terapii widzenia i metod oceny widzenia, opracowanych przez fińską okulistkę dr Leę Hyvarinen. Przy pomocy specjalnych testów można ocenić funkcje wzrokowe niemowlęcia i małego dziecka z osłabionym widzeniem i rozpocząć bardzo wcześnie usprawnianie widzenia.
 • Przeszkoliliśmy ponad 200 osób (pedagogów, psychologów, terapeutów widzenia, lekarzy i innych specjalistów) z zakresu wczesnej diagnozy i rehabilitacji niemowląt i małych dzieci niewidomych i słabowidzących ze złożoną niepełnosprawnością.