Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza”

02-321 Warszawa
ul. Kopińska 6/10

Dyrektor Przedszkola
Małgorzata Bajszczak

Kierownik Ośrodka

tel./fax: (022) 822 03 44 w. 42
tel. (022) 658 43 30 mobile: 512-077-035

e-mail:m.bajszczak@tecza.org lub a.witarzewska@tecza.org 

Przedszkole jest w pełni dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością wzroku i sprzężoną niepełnosprawnością, wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce.

Do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Tęcza przy ul. Kopińskiej 6/10 przyjmowane są dzieci z niepełnospraw­nością wzroku i sprzężoną niepełnosprawnością od ukoń­czenia 2,5 roku życia do momentu podjęcia nauki szkolnej. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest opinia o po­trzebie kształcenia specjalnego na etap nauki przedszkolnej wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz kwalifikacja przez zespół lekarzy i terapeutów.

 OFERTA PROGRAMOWA

Praca przedszkola zorganizowana jest w małych 4-oso­bowych grupach, gdzie dzieci zdobywają pierwsze do­świadczenia społeczne, mogą rozwijać swoje kompe­tencje i umiejętności, bawić się i uczyć jednocześnie. Szczególną uwagę zwracamy na rozwój umiejętności ko­munikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji.

Program zajęć przedszkola zawiera wiele indywidualnych i grupowych form i metod rozwijających potencjał dziecka: terapia widzenia, zajęcia wspomagające alternatywną komunikację, zajęcia logopedyczne, terapia psycholo­giczna, zajęcia SI (Integracja Sensoryczna), orientacja prze­strzenna, muzykoterapia.

W przedszkolu organizowana jest ponadto hipoterapia i dogoterapia.

Program dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Poza szerokim zakresem działań edukacyjnych każde dziecko objęte jest programem rehabilitacji ruchowej oraz opieką medyczną – lekarską (okulista, lekarz rehabilitacji, neurolog, pediatra) i pielęgniarską. Dla rodziców organizowane są spo­tkania szkoleniowe, integracyjne, a także rekreacyjne. Propo­nujemy także psychoterapię dla rodzin.

 KADRA

Zespół specjalistów to nauczyciele z przygotowaniem w za­kresie edukacji przedszkolnej, pedagodzy specjalni, specja­liści różnych dziedzin (psycholog, logopeda, tyflopedagog/ terapeuta widzenia, fizjoterapeuci, muzykoterapeuta, tera­peuta SI, specjalista AAC) oraz lekarze i pielęgniarki. Zespół stale podnosi swoje kompetencje zawodowe i współpracuje ściśle ze sobą tworząc spójny system oddziaływań terapeu­tycznych skierowanych do dziecka.

 OTOCZENIE

Ogród stanowi integralną część placówki, odbywają się w nim zajęcia, plenerowe spotkania, imprezy okolicznościo­we i rekreacyjne. Plac zabaw wyposażony jest w urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, jest wydzielone miejsce na hipoterapię.

Przedszkole jest w pełni dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością wzroku i sprzężoną niepełnospraw­nością, wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce. Budy­nek nie ma barier architektonicznych, są gabinety do pracy indywidualnej z dziećmi (psychologiczny, logopedyczny, te­rapii widzenia), sala do SI i sala rehabilitacyjna.

Warunki przyjęć

  1. Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych lub grupowych);
  2. Wiek 3-8 lat.
  3. Podanie rodziców/opiekunów o przyjęcie dziecka do przedszkola z informacją o stanie zdrowia dziecka (diagnoza okulistyczna, orzeczenie o niepełnosprawności, inne dokumenty) skierowane na adres placówki przy ul. Kopińskiej 6/10.
  4. Po zakwalifikowaniu wstępnym zapraszamy na wizyty diagnostyczne u specjalistów (neurolog, lekarz rehabilitacji, psycholog, neurologopedia, pediatra).

W celu uzyskania informacji szczegółowych prosimy o kontakt z dyrektorem Przedszkola, tel. 22 658 43 30 w. 43 lub 512-077-035

Przedszkole – Wzór podania o przyjęcie