SOKRATES

Dzienny Ośrodek Wsparcia i Edukacji Specjalnej

01-183 Warszawa 

ul. Leonarda 12

Kierownik Ośrodka

Ewelina Grzelak tel: 510-256-056 e-mail:  e.grzelak@tecza.org

Pielęgniarka i umawianie wizyt u specjalistów NZOZ:
tel. 512 077 030

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.00.

Dla osób, które skończyły 25 lat kończy się pewien bez­pieczny okres życia, czas edukacji szkolnej. Dla tych z nich, którzy ze względu na swoją złożoną niepełnosprawność, niesamodzielność, zależność od wsparcia innych, nie będą mogli pracować i utrzymywać się samodzielnie, stworzyliśmy w Tęczy Dzienny Ośrodek Wsparcia i Edukacji Specjalnej SOKRATES.

Ośrodek powstał w 1992 roku. Zapewniamy w nim kompleksową specjalistyczną pomoc: rehabilitację, wsparcie i terapię blisko pięćdziesięcioosobowej grupie dorosłych osób z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością – wzrokową, intelektualną, ruchową. Wszyscy podopieczni Ośrodka to osoby całkowi­cie zależne od pomocy innych, niesamodzielne, wymagające stałej opieki, którą zapewnia w naszej placówce wykwalifi­kowana, doświadczona i oddana kadra – terapeuci, opie­kunowie, specjaliści, lekarze, pielęgniarki. Jest to bardzo ważne miejsce zarówno dla samych osób z niepełnosprawnością, jak i dla ich rodziców, którzy mogą utrzymać aktywność zawodową, prowadzić normalne życie.

Statut Ośrodka 

Rada Rodziców i Opiekunów 

Program Ośrodka obejmuje, w zależności od indywidual­nych potrzeb i możliwości podopiecznego:

 • funkcjonalną ocenę i terapię widzenia,
 • wspieranie samodzielności
 • naukę czynności życia codziennego
 • wpieranie funkcji komunikacyjnych
 • opiekę lekarza rehabilitacji, neurologa i okulisty
 • diagnozę i terapię psychologiczną
 • terapię zajęciową
 • orientację przestrzenną
 • zajęcia w kuchni terapeutycznej
 • naukę Brailla
 • usprawnianie ruchowe, fizjoterapię
 • muzykoterapię
 • arteterapię (zajęcia ceramiczne)

Ponadto w ośrodku organizowane są: tradycyjne spotkania świąteczne i zabawy integracyjne oraz wycieczki i okoliczno­ściowe przedstawienia teatralne z udziałem podopiecznych.

Rodziny mogą korzystać ze: wsparcia i pomocy pra­cownika socjalnego, wsparcia psychologicznego i inne­go specjalistycznego w zależności od potrzeb (np. praw­nik). Dla tej grupy podopiecznych i ich rodzin w ramach projektów unijnych organizowane są usługi asystenc­kie, wsparcie środowiskowe i opieka wytchnieniowa.

SOKRATES to miejsce szczególne, gdyż takich miejsc w Warszawie jest za mało. Osoby po 25. roku życia skazane są często na izolację, wykluczenie, zamknięcie w czterech ścia­nach. Oparcie społeczne, kontakty z innymi ludźmi, otoczenie sprzyjające rozwojowi jest niezbędne każdemu człowiekowi w utrzymaniu godnego życia.

Rodzice naszych podopiecznych zadają sobie często pytanie, co stanie się z ich dzieckiem, kiedy ukończy już etap edukacji szkolnej. 25 lat i co dalej? To bardzo aktualny problem wielu rodzin osób z niepełnosprawnością. Pomagamy znaleźć odpowiedź także na to pytanie.