Aktualności

AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU II Prowadzenie rehabilitacji w placówce SOKRATES

AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU II okres finansowania projektu „Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” finansowanego przez PFRON w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA” poszukuje Wykonawcy, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności zrealizuje następujące zamówienie:

AUDYT ZEWNĘTRZNY II OKRESU FINANSOWANIA PROJEKTU „Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”

Zamawiający:

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA”, ul. Kopińska 6/10, 02 – 321 Warszawa, NIP: 526-20-48-453

Miejsce przeprowadzenia audytu:

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA”, ul. Kopińska 6/10, 02 – 321 Warszawa

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego II okresu finansowania projektu „Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” finansowanego przez PFRON w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

Zakres audytu obejmuje okres trwania projektu, tj. od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r. Zgodnie z wytycznymi PFRON audyt musi być przeprowadzony w ostatnim miesiącu okresu dofinansowania projektu.

Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione  w ramach realizacji zadania/projektu są kwalitikowalne, a zadanie/projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.

Informacje o projekcie:

Cel projektu:

Celem projektu jest zmiana jakości życia 35 osób z niepełnosprawnością sprzężoną uczęszczających do dziennego ośrodka wsparcia, poprawa ich samodzielnego funkcjonowania oraz wzrost kompetencji społecznych poprzez rozwój szeregu umiejętności niezbędnych w codziennym życiu przy zastosowaniu stałych, codziennych form wsparcia indywidualnie dostosowanych do każdej z osób oraz monitorowanie ich skuteczności.

Numer umowy o dofinansowanie projektu:

Umowa nr ZZO/000855/07/D z dnia 20.06.2022 r. II okres, projekt roczny, realizowany w terminie od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r.

Całkowite koszty projektu: 751.957,09 zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem zł. 09/100).

Zakres zamówienia obejmuje:

1) przeprowadzenie audytu i przygotowanie raportu z audytu, zgodnie z wytycznymi PFRON, a także innymi obowiązującymi przepisami i zasadami,

2) przygotowanie trzech egzemplarzy papierowych Raportu z audytu, oraz przekazanie go zamawiającemu w wersji elektronicznej.

Oferta powinna określić cenę brutto oraz możliwy termin przeprowadzenia audytu.

Wykonawca przeprowadza audyt zewnętrzny projektu i opracowuje raport z audytu zgodnie  z wytycznymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zamieszczonymi:

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-aktualnie-realizowane-konkursy/siegamy-po-sukces-konkurs-12021/dokumentacja-konkursowa/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadanprojektow-finansowanych-w-czesci-lub-w-calosci-ze-srodkow-pfron-w-ramach-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych/

Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
2) Ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
3) Ma obejmować całość zamówienia

Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać na adres: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA”, ul. Kopińska 6/10, 02 – 321 Warszawa lub elektronicznie na adres: e-mail: tecza@idn.org.pl do dnia 13.03.2024 r. 

Pozostałe informacje:

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Plik do pobrania:

Audyt projektu PFRON SOKRATES – ogloszenie 2024