Aktualności

Zawieszenie działalności Ośrodka SOKRATES

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”  podjął uchwałę o tymczasowym zamknięciu Ośrodka Sokrates.

UCHWAŁA nr 4/2020
z dnia 20 października 2020 r.
Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”

w sprawie czasowego zawieszenia działalności Dziennego Ośrodka Wsparcia SOKRATES dla Dorosłych Osób Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością w Warszawie przy ul. Leonarda 12

od dnia 21 października 2020 do odwołania

 z powodu zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w Warszawie i województwie mazowieckim, na podstawie art. 1h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) w związku z   decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WPS-I.9421.100.2020 z dnia 16.10.2020, a także wytycznymi Biura Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy z dnia 19.10.2020 (znak sprawy: 8120.25.2020 MGW)  w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie podopiecznych oraz pracowników Stowarzyszenia Tęcza, Zarząd Stowarzyszenia Tęcza podejmuje decyzję o:

zawieszeniu na okres od 21 października 2020 (do odwołania) działalności Dziennego Ośrodka Wsparcia SOKRATES (ul. Leonarda 12) oraz realizowanych w placówce innych bezpośrednich działań z osobami z niepełnosprawnością (projekt PFRON-owski).

Jednocześnie w placówce przy ul. Leonarda 12 decyzją Zarządu nadal będą prowadzone:

– bezpośrednie działania edukacyjne w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężoną Niepełnosprawnością, zgodnie z wytycznymi MEN;

– indywidualna rehabilitacja podopiecznych Ośrodka w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia („Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym”) w ramach możliwości organizacyjnych ośrodka.

Kadra zatrudniona na rzecz realizacji zadań – pracownicy Zespołu Ośrodków, z wyjątkiem osób pozostających na urlopie, zwolnieniu lekarskim, świadczeniu opiekuńczym itp., będzie pozostawać w gotowości do pracy i/lub świadczyć pracę zdalnie.

Uchwała przyjęta została jednomyślnie.

Za realizację uchwały odpowiada Dyrektor Zespołu Ośrodków oraz dyrektorzy/kierownicy poszczególnych placówek oraz koordynatorzy projektów.

Anna Witarzewska