grafika informacyjna o walnym zgromadzeniuAktualności

Zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zgodnie z Uchwałą nr 31/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” zwołuje w dniu 25 września 2021 r.  (sobota)  zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się  w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10.

Pierwszy termin: 25 września 2021 r. godzina 10:00; drugi termin –  godzina 10:30.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  4. Wybory do Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
  5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za okres od 01.01.20202 do 31.12.2020.
  7. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2020 – bilans Stowarzyszenia.
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2020.
  9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za rok 2020.
  10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności za rok 2020.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020.
  13. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia o realizacji wniosków przyjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu.
  14. Rozpatrzenie wniosków wniesionych w czasie obrad Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwał.
  15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Informacje dodatkowe:Sprawozdania, o których mowa w pkt.  6 i 7 zostaną wyłożone do wglądu członków Stowarzyszenia w sekretariacie Stowarzyszenia od dnia 20 września 2021.Przypominamy także, że Walne Zgromadzenie Członków działać będzie na podstawie Ogólnego Regulaminu Obrad przyjętego przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2013, którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.tecza.orgW przypadku, gdyby sytuacja epidemiczna w kraju uległa pogorszeniu, Zarząd zastrzega sobie możliwość zorganizowania Walnego Zgromadzenia Członków w sposób hybrydowy z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych, umożliwiając członkom Stowarzyszenia udział w zebraniu w sposób zdalny.
   O zmianie trybu przeprowadzenia zebrania zostaniecie Państwo bezzwłocznie poinformowani drogą mailową lub w inny dostępny sposób.

Zarząd przypomina o obowiązku opłacenia składek członkowskich w wysokości 50 zł. rocznie. Wpłaty dokonać można przed zebraniem lub na konto Stowarzyszenia Tęcza nr: 69 2490 0005 0000 4530 3440 9299.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Anna Witarzewska
Prezes

 

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2021 r.