grafika informacyjna o walnym zgromadzeniuBez kategorii

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 26.09.2020

Warszawa, dnia 3 września 2020

Szanowni Państwo,

Na mocy Uchwały nr 104/22/2020 Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” zwołuje na dzień 26 września 2020 r. (sobota) zwyczajne Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Pierwszy termin: 26 września 2020 r. godzina 10.00; drugi termin – godzina 10.30.

W związku ze stanem pandemii zebranie odbędzie się jednocześnie (równolegle):

– w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10 – udział osobisty

  oraz przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi komunikacji – udział zdalny.

Członkom Stowarzyszenia, którzy z różnych powodów (np. stanu zdrowia zwiększającego ryzyko zakażenia wirusem COVID-19) nie będą mogli osobiście uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, Stowarzyszenie zapewni w nim udział poprzez udostępnienie internetowej platformy komunikacyjnej.

Funkcje platformy pozwolą na:

transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,

– dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym (każdy członek stowarzyszenia będzie mógł wypowiadać się w toku obrad),

– członek stowarzyszenia będzie mógł zgłosić kandydata do władz stowarzyszenia oraz wziąć udział w głosowaniu przy zachowaniu warunków tajności wyborów.

Do przeprowadzenia obrad w trybie zdalnym konieczne jest:

– podanie przez członka Stowarzyszenia aktualnego adresu mailowego, na który zostanie wysłana instrukcja instalacji programu do komunikacji zdalnej,

– posiadanie komputera, laptopa, tabletu z dostępem do Internetu, głośnikiem i mikrofonem lub telefonu komórkowego typu Smartfon.

W związku z tym  osoby deklarujące zdalny udział w Walnym Zgromadzeniu proszone są o przesłanie aktualnego adresu poczty elektronicznej na adres tecza@idn.org.pl lub A.Witarzewska@tecza.org

Członkowie stowarzyszenia, którzy nie będą mogli wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście ani za pośrednictwem platformy internetowej, mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa innemu członkowi stowarzyszenia, który będzie mógł brać udział w zabraniu i głosować w jego imieniu. Możliwe jest również złożenie pisemnej zgody na kandydowanie do władz. Pełnomocnictwo przekazane zostanie przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, a zgodę na kandydowanie do władz trzeba dostarczyć do siedziby stowarzyszenia przed zebraniem lub przesłać skan drogą mailową (tecza@idn.org.pl lub A.Witarzewska@tecza.org).

Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszenie z przyczyn oczywistych nie może odpowiadać za awarie techniczne lub wynikające z usterek sprzętowych związane ze zdalnym trybem prowadzenia zebrania. Prosimy w tym względzie o wyrozumiałość, wszyscy dopiero uczymy się działania w nowej, pandemicznej rzeczywistości.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybory do Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019.
 7. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2019 – bilans Stowarzyszenia.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2019.
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za rok 2019.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności za rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządu.
 14. Wybór Prezesa Stowarzyszenia.
 15. Wybór Skarbnika Stowarzyszenia.
 16. Wybór pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia.
 17. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
 18. Wybór Członków Sądu Koleżeńskiego.
 19. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia o realizacji wniosków przyjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu.
 20. Rozpatrzenie wniosków wniesionych w czasie obrad Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwał.
 21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdania, o których mowa w pkt.  6 i 7, umieszczone są na stronie Stowarzyszenia Tęcza www.tecza.org.

SPRAWOZDANIA WERSJA PDF

 

 

Informacje dotyczące zachowania reżimu sanitarnego podczas Walnego Zgromadzenia:

– w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział tylko osoby zdrowe,

– podczas obrad obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust,

– obowiązkowe jest zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.

 Osoby, które są na kwarantannie, miały styczność z osobą zarażoną wirusem COVID-19 lub mają podwyższoną temperaturę (pow. 37,5 st. C) nie będą mogły wziąć osobistego udziału w obradach Walnego Zgromadzenia.

Po wejściu na teren siedziby Stowarzyszenia konieczne jest wypełnienie oświadczenia i  wyrażenie zgody na pomiar temperatury ciała.

 

Przypominamy także, że Walne Zgromadzenie Członków działać będzie na podstawie Ogólnego Regulaminu Obrad przyjętego przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2013, którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.tecza.org

Zarząd przypomina o obowiązku opłacenia składek członkowskich w wysokości 50 zł. rocznie. Wpłaty dokonać można przed zebraniem lub na konto Stowarzyszenia Tęcza nr: 69 2490 0005 0000 4530 3440 9299.

                                                                                                                              Prezes

                                                                                                                    Anna Witarzewska