Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczyna nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

O przyjęciu do Programu decyduje:

 • spełnienie kryteriów przewidzianych dla odbiorców usług, wymienionych w Rozdziale III Regulaminu,
 • kolejność kompletnie złożonych dokumentów oraz
 • limit miejsc jakie posiada Realizator w danej dzielnicy.

Program będzie realizowany do 30 listopada 2022 roku. Realizację usług rozpoczniemy po wyłonieniu Realizatora w dzielnicy.

Program jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy oraz państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:

wartość dofinansowania – 7 908 570,00 zł

całkowita wartość zadania – 8 008 570,00 zł

 

Do kogo Program jest skierowany?

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie m.st. Warszawy:

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

 • znacznym lub
 • umiarkowanym lub
 • traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem Programu jest:

 • wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami;
 • umożliwienie uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu?

Zapoznaj się z regulaminem i zakresem świadczenia usług Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022.

Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu.
Dołącz kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) oraz w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności.

Złóż dokumenty:

 • osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
 • w godz. 8.00 – 16.00.
 • drogą pocztową na adres: ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa,
 • na Epuap adres: /CUSWarszawa/SkrytkaESP.

  Masz pytania? Zadzwoń lub napisz
  22 277 49 86 albo 22 277 49 79, projekt.asystent@um.warszawa.pl

REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZENIA  POBIERZ >>> asystent osobisty ON – załączniki