Aktualności

Komisja Dialogu Społecznego na spotkaniu z burmistrzami dzielnic

Misją Stowarzyszenia Tęcza jest niesienie wszelkiej, kompleksowej, specjalistycznej i profesjonalnej pomocy dzieciom i osobom niewidomym i słabowidzącym, w szczególności dzieciom i osobom niewidomym i słabowidzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Działamy na rzecz wyrównywania życiowych szans tych rodzin, niesiemy pomoc i wspieramy osoby niepełnosprawne w osiąganiu większej samodzielności, niezależności w życiu i lepszej jakości ich życia. Działamy na rzecz naszych podopiecznych oraz całego środowiska osób niepełnosprawnych. Angażujemy się w różne projekty mające na celu poprawę jakości życia osób niewidomych i słabowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Jesteśmy m.in. członkiem Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności. Prezes Stowarzyszenia Anna Witarzewska, wraz z przedstawicielami 55 warszawskich organizacji uczestniczy w pracach tej komisji.

11 września z inicjatywy Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pawła Rabieja w Ośrodku Wsparcia i Integracji na Ursynowie odbyło się spotkanie Branżowej Komisji Dialogu ds. Niepełnosprawności z urzędnikami oraz przedstawicielami zarządów wszystkich warszawskich dzielnic. Podczas spotkania poruszone zostały najważniejsze kwestie dotyczące zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami. Kluczowym pytaniem, na które wspólnie próbowaliśmy odpowiedzieć brzmi Warszawa dla wszystkich – co jeszcze możemy zrobić dla mieszkańców stolicy, z których 12% to osoby z niepełnosprawnościami?

Po zaprezentowaniu najważniejszych problemów środowisk osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin przez przewodniczącą Komisji Ewę Wiśniewską, prezydent Paweł Rabiej przedstawił priorytety polityki miasta na rzecz osób z niepełnosprawnością na najbliższy okres:
– powołanie pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych;
– nowa organizacja i wsparcie transportu osób niepełnosprawnych;
– zwiększenie dostępu do informacji o usługach dla ON na terenie miasta;
– wzmocnienie działań w kierunku zorganizowania w mieście profesjonalnej opieki wytchnieniowej, całododobowej, kryzysowej;
– wsparcie mieszkalnictwa wspomaganego.

Te kierunki działań bardzo nas cieszą. Niestety prezydent zapowiedział znaczne obniżenie przychodów miasta w 2020 roku, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dzielnic Warszawy. Szczególnie ucieszyła nas silna reprezentacja Dzielnicy Ochota z Panią Wiceburmistrz Ewą Kacprzak-Szymańską i Panią Dorotą Stegienką, Radną dzielnicy Ochota.

Byliśmy pod wrażeniem miejsca, w którym odbywało się spotkanie. Jest to nowo wybudowany (ze środków budżetu partycypacyjnego Ursynowa) piękny Ośrodek Wsparcia i Integracji przy ul. Belgradzkiej 33, prowadzony przez Stowarzyszenie Maja przy wsparciu finansowym miasta. Oby takie placówki powstały we wszystkich dzielnicach Warszawy!

Na spotkaniu poruszane były m.in. następujące problemy:

 • brak pogłębionego rozpoznania potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin; brak danych statystycznych dotyczących poszczególnych grup, a co za tym idzie – w obecnej chwili nie można systemowo planować odpowiednich usług na terenie miasta. Nie ma szczegółowej wiedzy, opartej na odrębnych badaniach socjologicznych, potrzeb osób niesamodzielnych, wymagających największego wsparcia. Wiedza o potrzebach ON powinna być gromadzona na poziomie dzielnic;
 • pomoc (zwłaszcza dla dorosłych, niesamodzielnych osób z niepełnosprawnością) nie jest dostępna we wszystkich dzielnicach Warszawy, są takie dzielnice w których brak jest np. placówek dziennego wsparcia (Rembertów, Wesoła, Ursus). Inne placówki są przepełnione, a zorganizowanie dowozu stanowi wielki problem dla rodzin, jest kosztowne i czasochłonne;
 • transport osób z niepełnosprawnością do placówek wsparcia jest mało dostępny i drogi, co jest ogromną barierą dla bardzo wielu z nich, utrudnia, a czasem uniemożliwia np. korzystanie  ośrodków wsparcia i prowadzenie normalnego życia społecznego, zawodowego;
 • na organizacjach spoczywa dbanie o obiekty, w których organizowane jest wsparcie dla osób z niepełnosprawnością; często mieszczą się one w starych budynkach (pochodzącymi z lat 50-tych, wpisanymi do rejestru zabytków), z przestarzałym wyposażeniem, nie działającymi prawidłowo instalacjami typu ogrzewanie, elektryczność,  wymagających gruntownych remontów (np. windy). Na te cele brak jest środków miasta, dzielnice nie wspierają tych zadań finansowo;
 • rozproszenie usług wspierających osoby z niepełnosprawnością, brak jasnej informacji na ten temat.

Te obszary szczególnie dotykają nas i naszych podopiecznych. Będziemy przyglądać się dalszym pracom komisji i mamy nadzieję na szybkie propozycje rozwiązania tych problemów ze strony miasta we współpracy z poszczególnymi dzielnicami.

Podstawowymi celami Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności, jednej z najliczniejszych i najbardziej prężnie działających komisji, jest przede wszystkim współpraca z Urzędem m.st. Warszawy w realizacji zadań Miasta w dziedzinie polityki społecznej dotyczącej osób z niepełnosprawnością w szczególności:

 • zgłaszanie inicjatyw dotyczących zaniedbanych potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • współudział w opracowywaniu dokumentów dotyczących rozwoju i funkcjonowania Miasta st. Warszawy w zakresie spraw odnoszących się do życia osób z niepełnosprawnością,
 • współudział w opracowywaniu programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i innych dokumentów w zakresie w/w współpracy,
 • monitorowanie realizacji działań miasta na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • zgłaszanie ekspertów do Zespołu ds. opiniowania ofert,
 • współpraca w miarę potrzeb i możliwości z Forum Komisji Dialogu Społecznego, Branżowymi i Dzielnicowymi Komisjami Dialogu Społecznego, Warszawska Radą Działalności Pożytku Publicznego, Urzędem Miasta i Radą m. st. Warszawy i innymi osobami oraz podmiotami

Ponadto Komisja Dialogu Społecznego zakłada współpracę między organizacjami w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych poprzez wymianę doświadczeń, wzajemną pomoc, podnoszenie kompetencji, konsultacje.

image
image
image
image
image
image
image
image
image