Szanowni Państwo,

Zgodnie z Uchwałą nr 14/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” zwołuje w dniu 24 czerwca  2023 r. (sobota)  zwyczajne Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się  w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10.

Pierwszy termin: 24 czerwca 2023 r. godzina 10.00; drugi termin –  godzina 10.30.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybory do Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022.
 7. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2022 – bilans Stowarzyszenia.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2022.
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za rok 2022.
 10. Przedstawienie i uzasadnienie przez Zarząd propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia:

Zmiana dotyczy § 24, którego dotychczasowa treść brzmi: „Zarząd Krajowy składa się z 7 lub 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Co najmniej połowę składu Zarządu stanowią członkowie zwyczajni. Prezes wybierany jest jedynie spośród członków zwyczajnych. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz w Sądzie Koleżeńskim. Członkiem Zarządu Krajowego nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe”. Propozycja nowego brzmienia § 24: „Zarząd Krajowy składa się z 5 lub 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Co najmniej połowę składu Zarządu stanowią członkowie zwyczajni. Prezes wybierany jest spośród członków zwyczajnych oraz członków przyjaciół. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz w Sądzie Koleżeńskim. Członkiem Zarządu Krajowego nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.”

 1. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 2. Dyskusja nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności za rok 2022.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały o zmianach statutowych.
 6. Wybór Prezesa Stowarzyszenia.
 7. Wybór Skarbnika Stowarzyszenia.
 8. Wybór pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia.
 9. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
 10. Wybór Członków Sądu Koleżeńskiego.
 11. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia o realizacji wniosków przyjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu.
 12. Rozpatrzenie wniosków wniesionych w czasie obrad Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwał.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zawiadomienie – WALNE ZGROMADZENIE

Informacje dodatkowe:

Sprawozdania, o których mowa w pkt. 6 i 7 zostaną wyłożone do wglądu członków Stowarzyszenia w sekretariacie Stowarzyszenia od dnia 19.06.2023 r.

Przypominamy także, że Walne Zgromadzenie Członków działać będzie na podstawie Ogólnego Regulaminu Obrad przyjętego przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2013 r., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.tecza.org

Zarząd przypomina o obowiązku opłacenia składek członkowskich w wysokości 50 zł rocznie. Wpłaty dokonać można przed zebraniem lub na konto Stowarzyszenia Tęcza nr: 69 2490 0005 0000 4530 3440 9299.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia  

Prezes Anna Witarzewska