Zgodnie z Uchwałą nr 50/2022 z dnia 30 marca 2022 r. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” zwołuje w dniu 24 września 2022 r. (sobota) zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10.
Pierwszy termin: 24 września 2022 r. godzina 10:00; drugi termin – godzina 10:30.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybory do Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.
7. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2021 – bilans Stowarzyszenia.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2021.
9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za rok 2021.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności za rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021.
13. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia o realizacji wniosków przyjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu.
14. Rozpatrzenie wniosków wniesionych w czasie obrad Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwał.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacje dodatkowe:

Sprawozdania, o których mowa w pkt. 6 i 7 zostaną wyłożone do wglądu członków Stowarzyszenia w sekretariacie Stowarzyszenia od dnia 20 września 2022.
Przypominamy także, że Walne Zgromadzenie Członków działać będzie na podstawie Ogólnego Regulaminu Obrad przyjętego przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2013, którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.tecza.org

Zarząd przypomina o obowiązku opłacenia składek członkowskich w wysokości 50 zł. rocznie. Wpłaty dokonać można przed zebraniem lub na konto Stowarzyszenia Tęcza nr: 69 2490 0005 0000 4530 3440 9299.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Prezes
Anna Witarzewska