Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu finansowanego ze środków PFRON.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
– przeprowadzenie audytu zewnętrznego dwuletniego projektu finansowanego ze środków PFRON,
Od firmy audytorskiej oczekujemy:
– przeprowadzenia audytu zewnętrznego dwuletniego projektu finansowanego ze środków PFRON zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez PFRON (w załączeniu),
Oferta powinna zawierać m.in.:
– informacje o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności,
– cenę za przeprowadzenie audytu,
– projekt umowy,
– wartość sumy gwarantowanej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Oświadczenie o bezstronności i niezależności

Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Składanie ofert do dnia 22.03.2021r.