Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
1.Przedmiot zamówienia obejmuje:
– badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „TĘCZA” za rok obrotowy 2023 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
2. Od firmy audytorskiej oczekujemy:
– zbadania sprawozdania zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
– gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
– gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu do spotkań informacyjnych z Zarządem oraz Komisją Rewizyjną przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego.
3. Oferta powinna zawierać m.in.:
– informacje o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
– cenę za badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie sprawozdania z badania,
– projekt umowy,
– potwierdzenie doświadczenia firmy oraz kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych,
– liczbę zatrudnionych biegłych;
– wartość sumy gwarantowanej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
4. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2023, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 21 czerwca 2024 r.
5. Umowa o badanie sprawozdań finansowych (w tym za rok obrotowy 2023) zostanie zawarta z wybraną firmą audytorską na okres dwóch lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.
6. Ofertę prosimy przesłać mailowo na adres: tecza@tecza.org do dnia 15.05.2024 r.
7. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.