Kurs: “Funkcjonalna ocena widzenia dzieci słabowidzących” – czas trwania kursu 16 godzin

Kurs weekendowy dla rodziców, opiekunów, kadry profesjonalistów i wolontariuszy zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi, w tym z zaburzeniami wzrokowymi.

Termin kursu: 1-2 października 2022 r.

Program kursu

  1. Podstawowe elementy anatomii i fizjologii układu wzrokowego
  2. Schorzenia wzroku często występujące w grupie dzieci słabowidzących
    i ich konsekwencje funkcjonalne, wady wzroku.
  3. Rozwój zdolności widzenia – warunki prawidłowego rozwoju widzenia; kolejność pojawiania się funkcji wzrokowych i zachowań kierowanych wzrokiem.
  4. Zaburzenia w rozwoju funkcji wzrokowych i ich wpływ na rozwój poznawczy i motoryczny dzieci słabowidzących.
  5. Funkcjonalna ocena widzenia małych dzieci słabowidzących – kolejność i sposób postępowania podczas oceny funkcji wzrokowych u małych dzieci
    i dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, narzędzia wykorzystywane do oceny, w tym wykorzystanie Testów Lei Hyvarinensłużących do oceny widzenia u dzieci we wczesnym okresie rozwoju.
  6. Funkcjonalna ocena widzenia dzieci w wieku szkolnym, narzędzia wykorzystywane do oceny, w tym Testy Lei Hyvarinensłużące do oceny widzenia u dzieci w wieku szkolnym.

Prowadzenie kursu: dr hab. Małgorzata Walkiewicz-Krutak, prof. APS, tyflopedagog, rehabilitant wzroku dzieci słabowidzących

Kurs odbędzie się po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń. 

Informację o zakwalifikowaniu się na kurs prześlemy oddzielnym zawiadomieniem e-mail.

Liczba miejsc ograniczona. Zachęcamy do przesyłania wstępnych kart zgłoszenia.

Koszt kursu 600 zł.

Karta zgłoszenia na kurs

Miejsce szkolenia: Ośrodek dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Warszawie ul. Kopińska 6/10 organizator zapewnia pomoce dydaktyczne, dobre warunki nauki, dostęp do pracowni terapii widzenia. Zajęcia odbywają się w małych grupach.

Zaświadczenie: Osoba, która ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Kontakt: Centrum Kształcenia Kadr „Tecza” Warszawa, ul. Kopińska 6/10 tel./fax 22 822 03 44; www.tecza.org; e-mail: tecza@idn.org.pl

Zapisy: Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową na adres: tecza@idn.org.pl lub pocztą na adres CKK „Tęcza”: 02-321 Warszawa, ul. Kopińska 6/10.

ZAPRASZAMY

***

Prowadząca: dr hab. Małgorzata Walkiewicz-Krutak, prof. APS
Główne obszary badawcze: funkcjonalna ocena wzroku i wspomaganie rozwoju widzenia małych dzieci słabowidzących (0-6 lat), specyfika funkcjonowania wzrokowego i poznawczego dzieci z mózgowym uszkodzeniem widzenia, rozwijanie orientacji przestrzennej i umiejętności samodzielnego poruszania się małych dzieci z dysfunkcją wzroku, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z dysfunkcją wzroku, w tym dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, rozwój percepcji wzrokowej u dzieci ze SPE
Kariera naukowa:
doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (2019)
doktor nauk humanistycznych: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej (1999)
magister pedagogiki specjalnej, specjalność Tyflopedagogika: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej (1996).  Autorka wielu publikacji naukowych.

Pełnione funkcje:
Kierownik Zakładu Tyflopedagogiki
Sekretarz czasopisma „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”
Kierownik Studiów Podyplomowych „Rehabilitacja Wzroku Słabowidzących”
Członek zespołu terapeutów Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju ‘Tęcza’