Bazą, na której opiera się Model środowiskowy kręgów wsparcia jest praca na zasobach i potencjałach osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Specjaliści nie skupiają się jedynie na rozwiązywaniu problemów i kompensacji deficytów. Charakteryzuje nas podejście doceniające i wyzwalające ukrytą energię, możliwości ludzi i instytucji w społeczności lokalnej w Bytomiu, Tarnowie, Zgierzu.

Każdy człowiek, każda instytucja lub placówka ma w sobie zawsze jakieś nieodkryte możliwości.  Wejście w interakcję z innymi, współpraca oraz wspólne działanie wydobywają nowe spojrzenie, szanse i zasoby. Uruchamiają to co ukryte, dają nadzieję na wspólne aktywności, kreują synergię i nowe rozwiązania w lokalnym otoczeniu. To jest idea środowiskowej pracy i organizowania społeczności lokalnej w której funkcjonują zgierskie kręgi wsparcia.

Zasoby w naszej społeczności

Możemy wyróżnić dwa rodzaje zasobów instytucjonalnych przy tworzeniu środowiskowego wsparcia:

1) zasoby instytucjonalne oczywiste to wszystkie te podmioty, które włączone są w świadczenie usług dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.  To placówki takie jak m.in.  Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowe, Zakłady Aktywności Zawodowej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, placówki służby zdrowia, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z NI.  Do tego dochodzą również usługi środowiskowe, które te podmioty oferują, czyli asystencja osobista, trener pracy, opieka wytchnieniowa, mieszkania treningowe i wspomagane, specjalistyczne usługi i inne. Te instytucje, placówki powinny w oparciu o Planowanie Skoncentrowane na Osobie tworzyć i realizować spersonalizowany plan rozwoju i wsparcia, zintegrowany wokół osoby i jej potrzeb. Plan powinien być jeden bez względu na rodzaj instytucji. To placówki powinny stanowić wsparcie dla Modelu środowiskowego poprzez rzeczywiste otwarcie się na społeczność, nie zamykanie się w swoich instytucjonalnych ramach i przestrzeniach.

2) zasoby instytucjonalne nieoczywiste to wszystkie inne podmioty, których bezpośrednim celem nie jest wsparcie osób z niepełnosprawnością. Najczęściej to jednostki, które są nakierowane na świadczenie usług na rzecz całej społeczności lub konkretnych grup (seniorów, młodzieży, rodziny). Może to być Dom Kultury, Biblioteka, Ośrodek sportu, teatr, kino, Centrum Aktywności Lokalnej, Dom Sąsiedzki, klub osiedlowy, restauracja, organizacja pozarządowa, przedsiębiorcy itp.  Potrzebujemy organizacji i instytucji, które mogą kreować różne miejsca dla pozytywnych ról i doświadczeń osoby z NI. Czyli rozwoju zainteresowań, spędzania czasu wolnego, włączenia się do aktywności np. wolontariat albo praca płatna, tworzenie relacji i więzi.

Zasoby ludzi

Oprócz wsparcia instytucjonalnego i usługowego, aby tworzyć kręgi, potrzebne jest włączenie ludzi mieszkających w danej społeczności. To np. środowisko sąsiedzkie, które łączy wspólny obszar zamieszkania i bliskość miejsca, to ludzie w różnych wspólnotach i grupach zainteresowania (np. grupy religijne, sportowcy, harcerze).  To również po prostu wolontariusze, do którym możemy zwrócić się z apelem o włączenie się w życie osób z NI i rodzin.

Poprzez rozpoznanie zasobów w społecznościach lokalnych możliwe jest ich włączenie i zaangażowanie w budowanie wokół osób z NI Kręgów wsparcia, skupiających członków rodziny i otoczenia rodziny, sąsiadów, wolontariuszy, przedstawicieli zawodów pomocowych (pielęgniarka, lekarz, pracownik socjalny, terapeuta). Co ważne, kręgi oparte są na relacjach spersonalizowanych i każdy tworzony jest wokół konkretnej osoby z niepełnosprawnością.

Każdy może dołączyć do kręgu i budować lepszą przyszłość najbliższego otoczenia. Dołącz do nas.

#jestemwkregach #AktywniObywateleDotacje

Pobierz nasze zeszyty edukacyjne na www.kregiwsparcia.pl/zeszyty/

***

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.