Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami w formie umowy zlecenia, w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023″ .
Asystentem mogą zostać osoby, które posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w: udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.
W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane jest także:  zaświadczenie o niekaralności, pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym oraz pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w:
–  wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
–  wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
–  załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
– doprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Wynagrodzenie – 40 zł brutto za godzinę  (wraz z kosztami pracodawcy).
Niezbędne dokumenty: karta zgłoszenia kandydata na asystenta osoby niepełnosprawnej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje. Dokumenty można składać w sekretariacie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie ul. Kopińska 6/10, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:30-15.00 lub drogą mailową na adres: tecza@idn.org.pl lub  A.Witarzewska@tecza.org.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (22) 822 03 44.