KONKURS OFERT

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych

i Słabowidzących „Tęcza” ogłasza konkurs na  :

Remont sieci elektrycznej w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Dorosłych Osób ze Sprzężoną Niepełnosprawnością
Miejscem wykonania prac jest budynek w Warszawie przy ul. Leonarda 12.

Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami Zamawiającego, określonymi w :

a/ specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b/ formularzu oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

c/ przedmiarze robót w ujęciu kosztorysowym

d/ umowa o roboty budowlane

Oferty  należy składać w siedzibie :  Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci

Niewidomych i  Słabowidzących „Tęcza”  02-321 Warszawa ul. Kopińska 6/10

w sekretariacie I piętro do dnia 30 maja 2019 r. do godz. 10.00

 

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w siedzibie

Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci  Niewidomych i  Słabowidzących „Tęcza”

02-321 Warszawa ul. Kopińska 6/10 w dniu  30 maja 2019 r. o godz. 12.00

 

Termin realizacji zamówienia  – najpóźniej do 30 sierpnia 2019 r.

 

Udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Andrzej Krajewski – tel. 22 8220344 lub tecza@idn.org.pl

 

Adres, na który należy przesyłać korespondencję :

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”

02-321 Warszawa ul. Kopińska 6/10

Tel/fax. 22 8220344 lub tecza@idn.org.pl