Aktualności

Konkurs na Dyrektora Ośrodka

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Specjalnego/Dyrektora Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężoną Niepełnosprawnością w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogika specjalna: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i/lub tyflopedagogika i/lub inne wykształcenie specjalistyczne z przygotowaniem pedagogicznym (np. psychologia, logopedia);
2. Posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością na stanowisku nauczyciela lub innego specjalisty.
II. Przy wyborze kandydata będą również brane pod uwagę następujące umiejętności i kwalifikacje:
1. Doświadczenie w zakresie zarządzania placówkami edukacyjnymi, przede wszystkim dla dzieci/osób z niepełnosprawnością.
2. Kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą, ewentualnie gotowość do podjęcia studiów w tym zakresie.
3. Znajomość prawa oświatowego, zwłaszcza w zakresie edukacji przedszkolnej i rewalidacji; znajomość przepisów z innych, pokrewnych dziedzin niezbędnych do zarządzania jednostkami edukacji i zdrowia.
4. Umiejętności i zdolności osobiste w zakresie kierowania zespołem; bardzo dobra organizacja pracy.
5. Zdolności interpersonalne, odpowiedzialność, kreatywność, otwartość na współpracę, zaangażowanie.
III. W zakres kompetencji i obowiązków Dyrektora Przedszkola/Dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Ośrodka wchodzić będzie m.in.:
1. Organizacja pracy edukacyjno-terapeutycznej placówek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Koordynacja działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych – podopiecznych placówek oraz nadzór nad realizacją programów terapeutycznych.
3. Współpraca z rodzicami.
4. Podejmowanie działań służących rozwojowi placówek, podnoszeniu kompetencji zespołu; promowanie placówek.
IV. Oferujemy:
1. Pracę w miejscu wyjątkowym, łączącym edukację specjalną z profesjonalną terapią, rehabilitacją i opieką medyczną nad dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością;
2. Współpracę z doskonałym i różnorodnym zespołem specjalistów.
V. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.
2. List motywacyjny – uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z osobistą koncepcją rozwoju placówek.
3. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych i doświadczenie na stanowisku kierowniczym (kopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
VI. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
VII. Składanie ofert – Zainteresowane osoby proszone są o składanie swojej oferty w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia Tęcza lub przesłanie jej pocztą (listem poleconym) na adres: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza, ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa. Koperta oznaczona musi być dopiskiem: „Konkurs na Dyrektora Przedszkola/Dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego”.
VIII. Termin składania ofert – do dnia 27 czerwca 2022.
IX. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Prosimy w swojej kandydaturze o uwzględnienie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).