W związku z realizacją projektu „Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” finansowanego przez PFRON w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA” poszukuje Wykonawcy, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności zrealizuje następujące zamówienie:
AUDYT ZEWNĘTRZNY III OKRESU FINANSOWANIA PROJEKTU „Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”

Zamawiający:
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA”, ul. Kopińska 6/10, 02 – 321 Warszawa, NIP: 526-20-48-453

Miejsce przeprowadzenia audytu:
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA”, ul. Kopińska 6/10, 02 – 321 Warszawa

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego III okresu finansowania projektu „Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” finansowanego przez PFRON w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”
Zakres audytu obejmuje okres trwania projektu, tj. od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r.
Zgodnie z wytycznymi PFRON audyt musi być przeprowadzony w ostatnim miesiącu okresu dofinansowania projektu.
Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania/projektu są kwalifikowalne, a zadanie/projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA”
ul. Kopińska 6/10
02 – 321 Warszawa

Informacje o projekcie:

Cel projektu:
Celem projektu jest zmiana jakości życia 35 osób z niepełnosprawnością sprzężoną uczęszczających do dziennego ośrodka wsparcia, poprawa ich samodzielnego funkcjonowania oraz wzrost kompetencji społecznych poprzez rozwój szeregu umiejętności niezbędnych w codziennym życiu przy zastosowaniu stałych, codziennych form wsparcia indywidualnie dostosowanych do każdej z osób oraz monitorowanie ich skuteczności.

Numer umowy o dofinansowanie projektu:
Aneks nr 6 z dnia 08.11.2021 roku do umowy nr ZZO/000663/07/D z dnia 24.05.2019 r. III okres, projekt roczny, realizowany w terminie od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r.
Całkowite koszty projektu: 420.348,32 zł. (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści osiem zł. 32/100).

Zakres zamówienia obejmuje:
1) przeprowadzenie audytu i przygotowanie raportu z audytu, zgodnie z wytycznymi PFRON,
a także innymi obowiązującymi przepisami i zasadami,
2) przygotowanie trzech egzemplarzy papierowych Raportu z audytu, oraz przekazanie go zamawiającemu w wersji elektronicznej.
Oferta powinna określić cenę brutto oraz możliwy termin przeprowadzenia audytu.
Wykonawca przeprowadza audyt zewnętrzny projektu i opracowuje raport z audytu zgodnie z wytycznymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zamieszczonymi na stronie PFRON

Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
2) Ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA”
ul. Kopińska 6/10
02 – 321 Warszawa
3) Ma obejmować całość zamówienia

Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać na adres: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA”, ul. Kopińska 6/10, 02 – 321 Warszawa lub elektronicznie na adres: e-mail: tecza@idn.org.pl do dnia 22.03.2022 r.

Pozostałe informacje:
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT PROJEKTU PFRON