Na wczorajszym posiedzeniu Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin w ramach Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”,  przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Michał Pelczarski, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zaprezentował koncepcje rządu na rok 2019 oraz Strategię na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2018-2020 w oparciu o Konwencję o prawach Osób Niepełnosprawnych.

W posiedzeniu udział wzięła również Pani Dorota Habich Prezes PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  oraz liczna grupa organizacji pozarządowych z całej Polski działających w obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym.

Główne poruszane tematy to projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o dodatkowych środkach przewidywanych na wsparcie: zatrudnienia wspomaganego, WTZ-ów, ZAZ-ów, opieki wytchnieniowej dla rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych, asystencji ON, transportu dla ON door to door (nowy projekt), turnusów rehabilitacyjnych, programu Aktywny Samorząd, programu Dostępność Plus, Prezes PFRON informowała m.in. zwiększonych środkach PFRON w nadchodzącym roku przeznaczonych na konkursy i programy. Dobra wiadomość dla nas.

Problemy poruszane przez środowisko organizacji pozarządowych działających na rzecz ON to m.in.: brak spodziewanych od dłuższego czasu zmian w orzecznictwie, dofinansowanie do samochodów użytkowanych przez ON, transportu dla ON, brak systemu wspierania i powstawania sieci małych placówek dla osób zależnych, osób ze sprzężoną niepełnosprawnością i autyzmem.

We wrześniu Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”.

Program adresowany jest do podmiotów prowadzących OREW (Ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze) i ORW (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze). W ramach programu ww. placówki mogą zapewnić dzienny pobyt niezatrudnionym osobom niepełnosprawnym będącym absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP (szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), jeżeli osoby te nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Podmioty prowadzące OREW i ORW, mogą udzielać wsparcia w zakresie:

 1. usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomocy w utrzymaniu higieny osobistej;
 2. udziału w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
 3. udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
 4. pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
 5. pomocy psychologicznej, poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
 6. działań aktywizujących zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;
 7. transportu.

Program kierowany jest do osób, które w latach 2016-2020 ukończyły albo ukończą realizację obowiązku nauki w OREW bądź ORW, bądź SPdP.

Program realizowany jest na terenie całego kraju jako pilotaż obejmujący dwa lata szkolne:

 1. rok szkolny 2018/2019 trwający od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
 2. rok szkolny 2019/2020 trwający od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Beneficjent programu może korzystać ze wsparcia w ramach programu maksymalnie przez dwa lata szkolne, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

Zespół ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin utworzony został Zarządzeniem nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. (M. P. poz. 850).

Do zadań Zespołu należy opracowanie:

 1. analizy aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do edukacji, kultury, zatrudnienia oraz świadczeń zdrowotnych;
 2. kompleksowych rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin z uwzględnieniem postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169);
 3. propozycji rozwiązań legislacyjnych i systemowych mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin.

Prace Zespołu koncentrują się przede wszystkim na postulatach zgłoszonych przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Więcej o zespole możecie przeczytać na niepełnosprawni.gov.pl