Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” ogłasza konkurs na :

 Prace remontowo-budowlane w placówce przy ul Kopińskiej 6/10 w zakresie:

 „Modernizacja węzła cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody  

 użytkowej w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną  

 Niepełnosprawnością”.

Miejscem wykonania prac budowlanych  jest budynek w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10.

Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami Zamawiającego, określonymi w :

a/ specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b/ formularzu oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

c/ przedmiarze robót w ujęciu kosztorysowym

Oferty  należy składać w siedzibie :  Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i  Słabowidzących „Tęcza”  02-321 Warszawa ul. Kopińska 6/10 w sekretariacie I piętro do dnia 18 lipca 2018 r. do godz. 9.00

 

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w siedzibie

Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci  Niewidomych i  Słabowidzących „Tęcza”

02-321 Warszawa ul. Kopińska 6/10 w dniu  18 lipca 2018 r. o godz. 10.00

 

Termin realizacji zamówienia  – najpóźniej do 30 września 2018

 

Udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Andrzej Krajewski – tel. 22 8220344 lub tecza @ idn.org.pl

 

Adres, na który należy przesyłać korespondencję :

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”

02-321 Warszawa ul. Kopińska 6/10

 

Tel/fax. 22 8220344 lub tecza @ idn.org.pl

Prezes Stowarzyszenia „Tęcza”

Anna Witarzewska