Rozmiar czcionki:

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza" jest organizacją powołaną w maju 1990 roku przez rodziców dzieci z dysfunkcjami wzroku. Od 2005 roku mamy status organizacji pożytku publicznego. Dla zainteresowanych historią Stowarzyszenia - historia Stowarzyszenia.

Naszą misją jest działanie na rzecz zdrowia i szczęścia dzieci, młodzieży i dorosłych osób niewidomych i słabowidzących, a w szczególności zapewnienie im godnego życia, wyrównanie ich życiowych szans oraz ochrona ich praw. Kompleksową, wielospecjalistyczną pomoc kierujemy zarówno do dzieci najmłodszych zaraz po postawieniu diagnozy lub już wtedy, gdy rodzica zaczyna niepokoić rozwój wzrokowy dziecka, do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz do osób dorosłych. Na każdym etapie życia dziecka i osoby dorosłej oferujemy innego rodzaju pomoc.

Szczególną troską obejmujemy dzieci i osoby ze złożoną niepełnosprawnością, dla których powołaliśmy w Warszawie dwa dzienne ośrodki edukacyjno-terapeutyczno-rehabilitacyjne. Stworzyliśmy w Warszawie unikalny, stały system wsparcia dla dzieci i osób z niepełnosprawnością wzrokową współistniejącą z innymi dysfunkcjami.

Niesiemy pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzącym: przeprowadzamy dokładne, wielostopniowe, specjalistyczne diagnozy, opracowujemy indywidualne programy terapeutyczno - rehabilitacyjne wspomagające rozwój dziecka oraz ich realizacje:

  • w bezpośredniej współpracy z rodzicami dziecka (Poradnia Wczesnej Interwencji);
  • w placówkach dziennego pobytu.

Wspomagamy edukacjię dzieci uczących się w szkołach i przedszkolach masowych.

Pomagamy rodzinie dziecka: terapia rodzinna, turnusy rehabilitacyjne dla rodzin, pomoc socjalna.

Do Stowarzyszenia przyjmowani są rodzice dzieci niepełnosprawnych wzrokowo, zamieszkali na terenie województwa mazowieckiego.

Dzieci ze schorzeniami wzroku i niepełnosprawnością złożoną - na podstawie diagnozy okulistycznej i funkcjonalnej oceny widzenia przeprowadzanej przez okulistę oraz oceny neurologicznej i psychologicznej.

Prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych i poradni dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

  • Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Złożoną Niepełnosprawnością, 02-321 Warszawa, ul.Kopińska 6/10 te1. 822-03-44, 658-43-30;
  • Ośrodek dla Młodzieży i Dorosłych Niewidomych i Słabowidzących ze Złożoną Niepełnosprawnością, Warszawa, ul.Leonarda l2 tel. 632-15-81, 632-45-61;
  • Poradnia Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla niemowląt i małych dzieci niepełnosprawnych wzrokowo, 00- 150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15, te1. (22) 636 80 41 (22) 636 80 41

 

W jaki sposób trafiają do nas dzieci?

a) rodzice mogą zgłosić dziecko sami, bez specjalnego skierowania: ul. Kopińska 6/10, pon. - piąt. w godzinach 8.00 -16.30;
b) są kierowane przez lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, Polski Związek Niewidomych i in. organizacje;
c) sami ich wyszukujemy poprzez bezpośrednie kontakty ze służbą zdrowia, rozpowszechnianie ulotek, apele w środkach masowego przekazu.

Jak długi, jest okres udzielanej pomocy?

Wiek niemowlęcy, żłobkowy, przedszkolny, szkolny; obejmujemy opieką również osoby dorosłe - niesamodzielne życiowo.

Iloma osobami rocznie zajmuje się Stowarzyszenie?

Wczesna interwencja: 130 dzieci

Ośrodek dla dzieci: 45 dzieci

Ośrodek dla młodzieży i dorosłych : 49 osób

Czy wiesz, że:

  • Stowarzyszenie "TĘCZA" jest z inicjatorem stosowania w Polsce najnowszych sposobów terapii widzenia i metod oceny widzenia, opracowanych przez fińską okulistkę dr Leę Hyvarinen. Przy pomocy specjalnych testów można ocenić funkcje wzrokowe niemowlęcia i małego dziecka z osłabionym widzeniem i rozpocząć bardzo wcześnie usprawnianie widzenia.
  • Przeszkoliliśmy ponad 200 osób (pedagogów, psychologów, terapeutów widzenia, lekarzy i innych specjalistów) z zakresu wczesnej diagnozy i rehabilitacji niemowląt i małych dzieci niewidomych i słabowidzących ze złożoną niepełnosprawnością.