Rozmiar czcionki:

Do Przedszkola dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” przyjmowane są dzieci z niepełnosprawnością wzroku oraz z niepełnosprawnością sprzężoną (motoryczną, intelektualną, słuchową oraz z całościowymi zaburzeniami rozwoju i autyzmem). Przedszkole jest otwarte codziennie w godz. 7.30-16.30. Lokalizacja na Ochocie, ul. Kopińska 6/10.

Zajęcia pedagogiczne/terapeutyczne organizowane są w małych grupach (4-6-osobowych).

Mamy bardzo szeroką ofertę zajęć specjalistycznych indywidualnych:

- terapia widzenia i orientacja przestrzenna;

- terapia psychologiczna;

- terapia rodzin;

- terapia logopedyczna;

- rehabilitacja ruchowa (codzienna) – placówka ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia;

- terapia metodą Integracji Sensorycznej;

- masaż;

- muzykoterapia;

- hipoterapia.

Przedszkole zapewnia całodzienną opiekę pielęgniarską. Przyjmujemy również dzieci z zaburzeniami odżywiania (karmienie poprzez stomię). Zatrudniamy lekarzy specjalistów: okulistę, lekarza rehabilitacji, neurologa, pediatrę.

Warunki przyjęcia dziecka do Przedszkola:

  1. Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych lub grupowych);
  2. Wiek 3-8 lat.
  3. Podanie rodziców/opiekunów o przyjęcie dziecka do przedszkola z informacją o stanie zdrowia dziecka (diagnoza okulistyczna, orzeczenie o niepełnosprawności, inne dokumenty) skierowane na adres placówki przy ul. Kopińskiej 6/10.
  4. Po zakwalifikowaniu wstępnym zapraszamy na wizyty diagnostyczne u specjalistów (neurolog, lekarz rehabilitacji, psycholog, neurologopedia, pediatra).

W celu uzyskania informacji szczegółowych prosimy o kontakt z p. Edytą Jaroszkiewicz, dyrektorem Przedszkola, tel. 22 822 03 44 (lub 658 43 30) w. 43.