Rozmiar czcionki:

Warszawa, dnia 21 maja 2018 r.

Szanowni Państwo

Zgodnie z Uchwałą nr 30/6/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” zwołuje w dniu 23 czerwca  2018 r.  (sobota)  zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się  w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10.

Pierwszy termin: 23 czerwca 2018 r. godzina 10:00; drugi termin –  godzina 10:30.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybory do Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.
 7. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2017 – bilans Stowarzyszenia.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2017.
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za rok 2017.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności za rok 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017.
 13. Rozpatrzenie wniosków wniesionych w czasie obrad Walnego Zgromadzenia.
 14. Podjęcie uchwał.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacje dodatkowe:

Sprawozdania, o których mowa w pkt.  6 i 7 zostaną wyłożone do wglądu członków Stowarzyszenia w sekretariacie Stowarzyszenia od dnia 21 czerwca 2018.

Przypominamy także, że Walne Zgromadzenie Członków działać będzie na podstawie Ogólnego Regulaminu Obrad przyjętego przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2013, którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.tecza.org

W związku z koniecznością zaplanowania i zorganizowania opieki nad dziećmi, prosimy o przekazanie najpóźniej do dnia 20 czerwca informacji o potrzebie opieki nad dzieckiem w tym dniu (w sekretariacie Stowarzyszenia lub drogą mailową - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Zarząd przypomina o obowiązku opłacenia składek członkowskich w wysokości 50 zł. rocznie. Wpłaty dokonać można przed zebraniem lub na konto Stowarzyszenia Tęcza nr: 69 2490 0005 0000 4530 3440 9299.

Prezes

Anna Witarzewska