Rozmiar czcionki:

 

Warszawa, 26 października 2016

Zgodnie z Uchwałą nr 127/37/2016  Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” zwołuje w dniu 19 listopada 2016 r. (sobota) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się  w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10.

Pierwszy termin: 19 listopada 2016 r. godzina 10.00; drugi termin –  godzina 10.30.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  4. Wybory do Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
  5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
  6. Przedstawienie propozycji zmian statutowych przez Komisję Statutową, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
  7. Zamknięcie obrad Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

W związku z koniecznością zaplanowania opieki nad dziećmi w dniu obrad Walnego Zgromadzenia, prosimy o zgłoszenie  w sekretariacie Stowarzyszenia do dnia 14 listopada br., czy będą Państwo chcieli korzystać w tym dniu z opieki nad dzieckiem.

Zarząd przypomina o obowiązku opłacenia składek członkowskich w wysokości 50 zł. rocznie. Wpłaty dokonać można przed zebraniem lub na konto Stowarzyszenia Tęcza nr: 25 1060 0076 0000 3200 0135 5830.

Planowane na dzień 19.11.2016r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków będzie poświęcone sprawom statutowym. Zostaje zwołane zgodnie z wolą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza z dnia 18 czerwca 2016 r.

Analizą treści statutu oraz opracowaniem propozycji zmian statutowych zajęła się Komisja Statutowa (w składzie: Ewa Osiewicz-Maciejczyk, Iwona Piwońska, Mieczysław Litwińczyk, Rafał Kopała, przy udziale radcy prawnego Michała Sybilskiego). Wynikiem prac Komisji Statutowej jest propozycja zmian w statucie Stowarzyszenia, którą załączamy do niniejszego zawiadomienia.

Aktualnie obowiązujący statut – którego poniższe zmiany dotyczą – znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Tęcza – www.tecza.org w zakładce „O stowarzyszeniu”.

Anna Witarzewska

prezes