Rozmiar czcionki:

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

  1. Niepełnosprawność nie kończy się wraz z dorosłością – system wsparcia niesamodzielnych osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzin”

Okres realizacji projektu: od 01.08.2017 roku do 31.07.2019 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 25 osób z niepełnosprawnością sprzężoną zamieszkujących miasto stołeczne Warszawa oraz przyległe powiaty: piaseczyński, legionowski i warszawski zachodni.

Uczestnikami projektu będzie 25 osób w tym 13 kobiet oraz 12 mężczyzn, u których oprócz niepełnosprawności intelektualnej występują również inne niepełnosprawności w zakresie ruchu, wzroku czy słuchu. Oprócz osób z niepełno sprawnościami wsparcie w ramach projektu uzyskają ich opiekunowie faktyczni, którzy będą mogli skorzystać z szkoleń jak również indywidualnego wsparcia psychoterapeutycznego.

W ramach Projektu przewidziano szeroki i kompleksowy wachlarz wsparcia dla osób niepełnosprawnych tak by umożliwić tym osobom samodzielne funkcjonowanie a jednocześnie wesprzeć prawidłowy rozwój ich rodzin:

  1. Przygotowanie dla każdego uczestnika indywidualnej ścieżki wsparcia.
  2. Prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnościami. Świetlica będzie działać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.
  3. Utworzenie całodobowego miejsca wytchnieniowego, w ramach którego osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z usług opiekuńczych zarówno w przypadku nagłych sytuacji kryzysowych zaistniałych w rodzinie ale również w przypadku wcześniej zaplanowanego pobutu.
  4. Świadczenia usług asystenckich na rzecz osób niepełnosprawnych wspierających ich samodzielność w wykonywaniu czynności dnia codziennego w miejscu zamieszkania.
  5. Prowadzenie szkoleń dla rodziców/opiekunów faktycznych niepełnosprawnych uczestników projektu. Rodzice/opiekunowie będą mogli skorzystać m.in. ze szkoleń w zakresie środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną, mieszkalnictwa dla osób z niepełno sprawnościami, warsztatów radzenia sobie ze stresem, zmęczeniem, chorą jak również będą mogli uczestniczyć w indywidualnych spotkaniach psychoterapeutycznych ze specjalistami.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zapoznać się ze szczegółami udzielanego wsparcia i realizowanego projektu w siedzibie stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Kopińskej 6/10.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wartość dofinansowania projektu z EFS: 624 032,50 zł.