Rozmiar czcionki:

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” ogłasza konkurs na  :

„Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w placówce dla osób niewidomych i słabowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w zakresie: wymiana pokrycia dachowego, uzupełnienie ubytków blacharskich, udrożnienie kominków wentylacyjnych, wykonanie ławy kominiarskiej, naprawa gzymsów, uzupełnienie ubytków tynków”

Miejscem wykonania prac budowlanych  jest budynek w Warszawie przy ul. Leonarda 12.

 

Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami Zamawiającego, określonymi w :

           a/ specyfikacji istotnych warunków zamówienia

           b/ formularzu oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

           c/ przedmiarze robót w ujęciu kosztorysowym

Specyfikację można uzyskać pod adresem – www.tecza.org

Oferty  należy składać w siedzibie :  Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i  Słabowidzących „Tęcza”  02-321 Warszawa ul. Kopińska 6/10   w sekretariacie I piętro do dnia 01 czerwca 2017 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci  Niewidomych i  Słabowidzących „Tęcza” 02-321 Warszawa ul. Kopińska 6/10 w dniu  01 czerwca 2017 r. o godz. 10.00.

Termin realizacji zamówienia  - najpóźniej do 12 sierpnia 2017

Udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Andrzej Krajewski – tel. 22 8220344 lub tecza @ idn.org.pl

Adres, na który należy przesyłać korespondencję :

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”

02-321 Warszawa ul. Kopińska 6/10

Tel/fax. 22 8220344 lub tecza @ idn.org.pl

 Załączniki:

1. Zakres prac

2. Specyfikacja wymagań